Menu

Ako návštevníci nášho blogu, odberatelia noviniek prostredníctvom newslettera či záujemcovia o náš bezplatný obsah nám poskytujete svoje osobné údaje. My tieto údaje spracúvame a zodpovedáme za ich bezpečnosť. Pri narábaní so všetkými osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete, sa riadime platnou legislatívou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vlastník a spracovateľ údajov

Calmfoxfamily.sk
Kontakt: calmfoxfamily@gmail.com

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov sú pre nás dôležité.
Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, prosím, kedykoľvek nás kontaktujte na adrese uvedenej vyššie.

Všetky procesy spracúvania osobných údajov používateľov sú nastavené tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou normou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Blog.calmfox – www.calmfoxfamily.sk (ďalej prevádzkovateľ) má právo zhromažďovať osobné údaje na nasledujúce účely:

  • Zlepšovanie kvality obsahu prevádzkovateľa. Údaje, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú lepšie pochopiť vaše záujmy a prispôsobiť im tak náš obsah. Získané údaje a spätnú väzbu môžeme použiť, aby sme pochopili, ako používatelia využívajú informácie a zdroje poskytované na našich stránkach. Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby.
  • Na propagáciu, prieskum, štatistiky alebo inú funkciu stránok v súlade s udeleným súhlasom používateľa.

Prevádzkovateľ má povinnosť zabezpečiť ochranu poskytnutých osobných údajov.

Prevádzkovateľ má právo poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch oprávneným orgánom v prípade porušenia právnych noriem Slovenskej republiky alebo štátu, v ktorom sa používateľ nachádza.

Prevádzkovateľ má právo prerušiť poskytovanie svojich služieb, a to na dobu určitú, neurčitú aj navždy. Rovnako má prevádzkovateľ právo kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstaviť server bez bližšieho špecifikovania dôvodov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a platnosť informácií a zdrojov tretích strán. Uvedené informácie sú výlučne informatívne a boli platné v momente publikovania na stránke prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti používateľa

Používateľ má právo využívať služby prevádzkovateľa, má právo kontaktovať ho a poskytnúť mu osobné údaje. Zároveň má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov odvolať. Rovnako má používateľ právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, na ich zmenu, doplnenie a vymazanie.

Používateľ má tiež právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR alebo inými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v Slovenskej republike je ním Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Používateľ má právo využívať informácie poskytnuté prevádzkovateľom na svoje súkromné potreby a šíriť tento obsah na nekomerčné použitie aj bez súhlasu prevádzkovateľa s uvedením zdroja, vrátane spätného odkazu na stránku www. calmfoxfamily.sk

Akékoľvek šírenie obsahu prevádzkovateľa  (textového aj vizuálneho) na komerčné použitie v médiách alebo na webových stránkach tretích strán je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Výnimkou je zdieľanie obsahu prevádzkovateľa na sociálnych sieťach tretích strán s uvedením zdroja, vrátane spätného odkazu na stránku www. calmfoxfamily.sk

Používateľ je povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, rovnako aj právne normy Slovenskej republiky.

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko a e-mailový kontakt). Osobné údaje používateľov spracúvame výlučne na poskytovanie informácií o našom obsahu v súlade s predchádzajúcim súhlasom zo strany používateľa. Dodržiavame zásadu minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovenú v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

1. Meno, priezvisko a e-mailová adresa v prípade registrácie na stránke prevádzkovateľa, poskytovania printables a iných materiálov, v prípade súťaží, darovaní alebo ankiet a na marketingové účely na základe vopred udeleného súhlasu.

2. Súbory cookie a IP adresy na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní poskytnutých osobných údajov riadi článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely a článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Získavanie, poskytovanie a uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ  získava osobné údaje výlučne od používateľa, nezískava ich od tretích strán.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje používateľa, nesprístupňuje a neposkytuje tretím stranám.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje používateľa po dobu existencie webovej stránky Blog.calmfox.sk Po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje osobné údaje používateľa vymazať.

SÚBORY COOKIE

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Používanie Cookies a tretie strany

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Prevádzkovateľ využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.

Prevádzkovateľ využíva pluginy sociálnej siete pinterest.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Cold Brew Labs, Inc.. Po otvorení stránky prevádzkovateľa s integrovaným pluginom sociálnej siete Pinterest, bude nadviazané spojenie so servermi siete Pinterest a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky prevádzkovateľa ste navštívili. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach Pinterest.com.